RESULTATS VASSY/BENY

UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

21 octobre 2009


Retour

 

VASSY

BENY

MF1

23

0

MG1

14

1

BG1

15

3

BF

22

3

MF2

14

4

MG2

6

2

BG2

16

1